สภาพสินค้าที่ส่งเปลี่ยนหรือคืน

stt11.png

 


การส่งคืนค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนไม่ว่ากรณีใดๆสภาพสินค้าที่ส่งเปลี่ยนหรือคืนจะต้องเป็นดังต่อไปนี้จึงจะสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้  
 

สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์เปลี่ยนและคืนได้


- เป็นสินค้าที่ซื้อจาก Shoes-Republic ผ่านทาง www.Shoes-Republic.com เท่านั้น
- เป็นสินค้าที่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกสั่งซื้อสินค้าในขณะที่ได้ Log in อยู่ในระบบ
- สินค้าอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้า คือยังไม่ผ่านการใช้งาน (ยกเว้นการลองใส่ในห้องที่พื้นสะอาด) ไม่มีรอยขีดข่วนหรือร่องรอยความสกปรกต่างๆ 
- สินค้าจะต้องกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ส่งไปพร้อมกัน ได้แก่

    • กล่องของ Shoes-Republic
    • ถุงหรือกระดาษห่อตััวสินค้า
    • ใบส่งสินค้าที่แนบไปพร้อมกับสินค้าในกล่องเมื่อได้รับสินค้า


หมายเหตุ
** สินค้าของ Shoes-Republic ทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการจัดส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง ดังนั้นสินค้าที่จะส่งมาเปลี่ยนหรือคืนที่ Shoes-Republic จะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับตอนที่ส่งไปเท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ โดยทาง Shoes-Republic ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เปลี่ยนหรือคืน และถือเป็นที่สุด

 

สินค้าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เปลี่ยนและคืน

 
- สินค้าที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงกับ Shoes-Republic ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Shoes-Republic.com
- สินค้าที่ถูกส่งกลับมาทาง Shoes-Republic พิจารณาแล้วว่าไม่เข้าข่ายสินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนได้ 
- สินค้าเกิดรอยขีดข่วน, เกิดความเสียหายใดๆที่เกิดจากลูกค้าภายหลังได้รับสินค้าไปแล้ว
- สินค้ามีร่องรอยในการสวมใส่ออกไปข้างนอก
- สินค้าหรือบางส่วนของสินค้ามีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสภาพให้ต่างไปจากสภาพเดิม
- สินค้าที่สภาพภายนอกและหีบห่อเกิดความชำรุดอันไม่ได้เกิดจากผู้ผ,ิต
- ป้าย Barcode ที่กล่องสินค้าถูกแกะออก
- ไม่มีใบส่งสินค้าที่แนบไปพร้อมกับสินค้าในกล่องเมื่อได้รับสินค้า
- สินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิน 14 วัน (ในกรณีเปลี่ยน) หรือ สินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิน 30 วัน (ในกรณีคืน) ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หากสินค้าถูกส่งกลับมาที่ Shoes-Republic โดย Shoes-Republic จะทำการส่งสินค้าคืนให้ยังที่อยู่ที่จัดส่งสินค้ามาโดยขอให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งหรือทำการยกเลิกการส่งสินค้านั้นโดยถือเป็นสินค้าที่ไม่มีเจ้าของ
- สินค้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีตำหนิ ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต 


※  กรุณาระมัดระวังว่าสินค้าที่ผ่านการใช้งานเช่นมีการสวมใส่ออกไปข้างนอกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ 

 

×
×